Growth Experiment Framework [Mẫu tham khảo]

1. Mục đích

Mẫu Growth Experiment Framework từ PLGeek sẽ hướng dẫn bạn lộ trình về các bước cần thực hiện và triển khai các thử nghiệm tăng trưởng.

Mẫu này cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để thực hiện và đánh giá các thử nghiệm tăng trưởng để đạt được mục tiêu kinh doanh.

2. Download và tạo bản Copy

Truy cập link sau: LINK

Tham gia group cộng đồng những người yêu thích Growth Marketing

Growth Experiment Framework [Mẫu tham khảo]
Scroll to top